Som Transparents

La Fundació Asil Hospital , al servei de la persones grans, com a institució molt arrelada al seu entorn més immediat i amb una consolidada estructura de personal i financera està compromesa amb la gestió ètica i socialment responsable, per aquest motiu com a institució sempre està amatent a mostrar-se de manera transparent davant del seu entorn i societat en general.

Per aquest motiu i per donar compliment a la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de Transparència, accés a la informació pública i bon govern i a la Llei 21/2014, del 29 de desembre, del Protectorat de les fundacions i de verificació de l’activitat de les associacions declarades d’utilitat pública fem públic a la nostra web de la següent informació:

Informació institucional i organitzativa

Missió de la fundació

La Fundació Asil Hospital és una entitat social sense ànim de lucre que té com a objecte l’atenció a les persones grans amb la finalitat de potenciar la seva qualitat de vida i vetllar perquè els seus drets com a persones siguin respectats.Es treballa per al manteniment de les capacitats tant físiques com psíquiques dels residents mitjançant programes d’estimulació física i cognitiva adients als dèficits que cadascun presenta.

Visió

La Fundació Asil Hospital és una institució de referència en l’àmbit de l’atenció a les persones grans , molt arrelada al seu entorn més immediat i amb una consolidada estructura de personal i financera.

La Fundació Asil Hospital es caracteritza per:

  • Disposar d’una estructura sòlida gestionada per un patronat compromès i competent.
  • Disposar d’un equip de professionals amb una àmplia formació i experiència .
  • Disposar d’un programa de formació contínua que permeti mantenir i millorar la qualitat de l’atenció.
  • Disposar d’un patrimoni que garanteixi els objectius dels seus fundadors.
Valors

La Fundació Asil Hospital assumeix uns valors propis que es troben presents en totes aquelles actuacions passades, presents i futures de la institució. La Fundació és un conjunt ordenat de principis ètics al servei de les persones grans.

La Fundació Asil Hospital assumeix íntegrament el compromís:

  • Amb el benestar de les persones residents
  • Amb la qualitat dels serveis que presta.
  • Amb l’adequada atenció a les persones per part dels professionals que treballen.
Model de Qualitat
El model de qualitat implantat a La Fundació Asil Hospital té com a objectius millorar l’atenció que s’ofereix a les persones que atenem, així com a la resta de clients que contracten els nostres serveis.

Es per això que s’ha definit una política de gestió del sistema, en matèria de qualitat i d’altres àmbits, i s’han establert els compromisos necessaris per assolir el més alts nivells d’eficiència. També s’han implantat els mecanismes i eines adequades per mesurar l’eficàcia en el desenvolupament dels nostres processos.

La Política de gestió del sistema és, doncs, apropiada a la magnitud dels serveis i processos de La Fundació Asil Hospital, i inclou a més un compromís de millora contínua i uns principis bàsics d’actuació que ens permet oferir la millor atenció des dels nostres serveis.