Som Transparents

La Fundació Asil Hospital , al servei de la persones grans, com a institució molt arrelada al seu entorn més immediat i amb una consolidada estructura de personal i financera està compromesa amb la gestió ètica i socialment responsable, per aquest motiu com a institució sempre està amatent a mostrar-se de manera transparent davant del seu entorn i societat en general.

Per aquest motiu i per donar compliment a la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de Transparència, accés a la informació pública i bon govern i a la Llei 21/2014, del 29 de desembre, del Protectorat de les fundacions i de verificació de l’activitat de les associacions declarades d’utilitat pública fem públic a la nostra web de la següent informació:

Informació institucional i organitzativa

Missió de la fundació

La Fundació Asil Hospital és una entitat social sense ànim de lucre que té com a objecte l’atenció a les persones grans amb la finalitat de potenciar la seva qualitat de vida i vetllar perquè els seus drets com a persones siguin respectats.Es treballa per al manteniment de les capacitats tant físiques com psíquiques dels residents mitjançant programes d’estimulació física i cognitiva adients als dèficits que cadascun presenta.

Visió

La Fundació Asil Hospital és una institució de referència en l’àmbit de l’atenció a les persones grans , molt arrelada al seu entorn més immediat i amb una consolidada estructura de personal i financera.

La Fundació Asil Hospital es caracteritza per:

  • Disposar d’una estructura sòlida gestionada per un patronat compromès i competent.
  • Disposar d’un equip de professionals amb una àmplia formació i experiència .
  • Disposar d’un programa de formació contínua que permeti mantenir i millorar la qualitat de l’atenció.
  • Disposar d’un patrimoni que garanteixi els objectius dels seus fundadors.
Valors

La Fundació Asil Hospital assumeix uns valors propis que es troben presents en totes aquelles actuacions passades, presents i futures de la institució. La Fundació és un conjunt ordenat de principis ètics al servei de les persones grans.

La Fundació Asil Hospital assumeix íntegrament el compromís:

  • Amb el benestar de les persones residents
  • Amb la qualitat dels serveis que presta.
  • Amb l’adequada atenció a les persones per part dels professionals que treballen.
Model de Qualitat
El model de qualitat implantat a La Fundació Asil Hospital té com a objectius millorar l’atenció que s’ofereix a les persones que atenem, així com a la resta de clients que contracten els nostres serveis.

Es per això que s’ha definit una política de gestió del sistema, en matèria de qualitat i d’altres àmbits, i s’han establert els compromisos necessaris per assolir el més alts nivells d’eficiència. També s’han implantat els mecanismes i eines adequades per mesurar l’eficàcia en el desenvolupament dels nostres processos.

La Política de gestió del sistema és, doncs, apropiada a la magnitud dels serveis i processos de La Fundació Asil Hospital, i inclou a més un compromís de millora contínua i uns principis bàsics d’actuació que ens permet oferir la millor atenció des dels nostres serveis.

Activitats de la Fundació.
Principal Normativa que aplica l’entitat:

Relacions amb la nostra Missió:

– Llei 39/2006 de promoció de l’autonomia personal i protecció a persones en situació de dependència. (Llei de Dependència – LAPAD)
– Informació del Sistema per a l’Autonomia i Atenció a la Dependència (modifica l’ORDRE TAS / 1459/2007)
– Reial Decret 1050/2013, de 27 de desembre, pel qual es regula el nivell mínim de protecció establert a la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de Promoció de l’Autonomia Personal i Atenció a les persones en situació de dependència .

Com a prestadora de serveis de la cartera de serveis socials:
-Llei 12/2007, de 11 d’octubre, de Serveis Socials Decret 284/1996, de 23 de juliol, de regulació del sistema català de serveis socials
-Decret 176/2000, de 15 de maig, de modificació del Decret 284/1996, de 23 de juliol, de regulació del Sistema Català de Serveis Socials
-Decret 135/1995, de 24 de març, de desplegament de la Llei 20/1991, de 25 de novembre, de promoció de l’accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques
-Ordre BSF / 130/2014, de 22 d’abril, per la qual s’estableixen els criteris per determinar la capacitat econòmica de les persones beneficiàries de les prestacions de servei no gratuïtes i de les prestacions econòmiques destinades a l’atenció a la situació de dependència que estableix la Cartera de serveis socials, i la participació en el finançament de les prestacions de servei no gratuïtes.

D’aplicació al centre:
– Barem de Valoració de la Dependència Reial Decret 174/2011 (deroga el barem de 2007)
– Reial Decret 1224/2009, de 17 de juliol, de reconeixement de les competències professionals adquirides per experiència laboral.
– Resolució de 29 de juny de 2010, de la Secretaria General de Política Social i Consum, per la qual es publica l’Acord del Consell Territorial del Sistema per a l’Autonomia i Atenció a la Dependència sobre modificació del barem de valoració de la situació de dependència estableix el Reial Decret 504/2007, de 20 d’abril
– Normes UNE sobre gestió de serveis en les residències de gent gran.
– Reial Decret 496/2003 que estableix el títol de Tècnic en Atenció Sociosanitària
– Normativa bàsica de prevenció d’incendis NBE-CPI 96 (pdf 515 KB)
– Normativa estatal sobre cuines i preparació d’aliments R.D. 3484/2000
– Autonomia del pacient i informació i documentació clínica (Llei 41/2002)
– Llibre Blanc de la Dependència a Espanya

Convenis amb Administracions Públiques
-Disposem de 89 places col·laboradores amb el departament d’acció social de la Generalitat de Catalunya. Són places públiques.

Protocol possibles situacions assetjament sexual
-En els enllaços trobareu els dos documents (versió en català i versió en castellà), relatiu al nostre protocol per a la prevenció, la detecció, l’actuació i la resolució de situacions d’assetjament sexual, per raó del sexe, de l’orientació sexual i/o de la identitat sexual

Subvencions i Ajudes
Actualment estem rebent ajudes de les següents entitats:
-La Caixa i també Fundació Bancària la Caixa en conveni amb el Departament de Treball, Afers Social i Famílies, CONVENI CAIXA.
-Departament de Treball Afers Socials i Famílies (IRPF).
-Ministerio de Presidencia, Relaciones con las cortes e Igualdad (confecció Pla d’Igualtat).