Asil Hospital La Garriga  Política de Privacitat

POLÍTICA DE PRIVACITAT DEL TITULAR DEL PORTAL, PER AL TRACTAMENT DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL.

Les present Política de Protecció de dades regula el tractament de dades personals facilitades per l’Usuari a través del portal d’Internet (en endavant, el “Portal”) que L’ASIL HOSPITAL FUNDACIÓ PRIVADA (des d’ara EL TITULAR DEL PORTAL) posa a disposició dels usuaris d’Internet. La present Política forma part integrant de l’Avís Legal accessible en tot moment des del Portal.

L’Usuari garanteix que les dades aportades són verídiques, exactes, complertes i actualitzades, sent responsable de qualsevol dany o perjudici, directe o indirecte, que pogués ocasionar com a conseqüència de l’incompliment d’aquesta obligació. En el cas que les dades aportades pertanyessin a un tercer, l’Usuari garanteix que ha informat a aquest tercer dels aspectes continguts en aquest document i obtingut la seva autorització per facilitar les seves dades a EL TITULAR DEL PORTAL per les finalitats assenyalades.

El Portal pot oferir funcionalitats per compartir continguts a través d’aplicacions de tercers, com Facebook, Twitter, Instagram, etc. Aquestes aplicacions o xarxes socials, poden recollir i tractar informació relacionada amb la navegació de l’usuari en els diferents llocs webs. Qualsevol informació personal que sigui recaptada a través d’aquestes aplicacions, pot ser emprada per tercers usuaris de les mateixes, i les seves interaccions estan sotmeses a les polítiques de privacitat de les companyies que faciliten les aplicacions.

El Portal pot allotjar blocs, fòrums, i altres aplicacions o serveis de xarxes socials amb la finalitat de facilitar l’intercanvi de coneixement i contingut. Qualsevol informació personal que es faciliti per l’usuari pot ser compartida amb altres usuaris d’aquest servei, sobre els quals EL TITULAR DEL PORTAL no té cap control.

A fi d’oferir informació o serveis d’interès en funció de la localització de l’Usuari, EL TITULAR DEL PORTAL podrà accedir a dades relatives a la geolocalització del dispositiu de l’Usuari, en aquells casos en què la configuració de l’usuari a l’efecte així ho permeti.

A efectes de seguretat tècnica i diagnòstic de sistemes, de manera anònima o agregada, EL TITULAR DEL PORTAL podrà registrar l’adreça IP (número d’identificació de l’accés a Internet del dispositiu, que permet als dispositius, sistemes i servidors reconèixer-se i comunicar-se entre si). Aquesta informació podrà ser també emprada amb finalitats analítiques de rendiment web.

Quí és el responsable del tractament de les dades personals de l’Usuari?

Identitat: ASIL HOSPITAL FUNDACIÓ PRIVADA és una Fundació inscrita al Registre de Fundacions del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya.

CIF: G-08.612.863

Adreça postal: C / Llerona nº 2, 08530, La Garriga (Barcelona)

Telèfon: +34 938 714 006

Web: https://www.asilhospitallg.com

Amb quina finalitat tractem les dades personals de l’Usuari?

EL TITULAR DEL PORTAL tracta la informació facilitada per l’Usuari amb la finalitat d’atendre les sol·licituds de diversa índole dutes a terme per part d’aquest. En funció de la naturalesa de la sol·licitud, la finalitat perseguirà la gestió de:

a) Gestionar el registre com a usuari de la Plataforma: Les Dades Personals que ens aporti seran objecte de tractament per a identificar-lo com a usuari de la Plataforma i donar-li accés als seus diferents funcionalitats, productes i serveis que estan a la seva disposició com a usuari registrat.

b) Contacte amb l’Usuari a través de correu electrònic, trucades telefòniques, enviament de SMS o altres mitjans de comunicació electrònics equivalents, en relació a actualitzacions o comunicacions informatives relacionades amb les funcionalitats, productes o serveis contractats, incloses actualitzacions de seguretat de la Plataforma , sempre que sigui necessari o raonable per a la seva execució.

c) Atendre les sol·licituds o peticions que realitzi l’Usuari a través dels canals d’Atenció al Client disponibles sobre la nostra Plataforma o botigues físiques, si n’hi ha.

d) Gestionar els Currículums Vitae remesos a través del portal.

e) La participació en blocs, mitjançant comentaris.

f) Les comunicacions a través de la Línia Ètica o Whistle-blowingHotline, (v) enquestes.

g) Comunicacions electròniques de naturalesa informativa o publicitària dels nostres productes i serveis d’acord amb els seus interessos.

EL TITULAR DEL PORTAL podrà elaborar un perfil comercial, d’acord amb la informació facilitada. No es prendran decisions automatitzades en base a aquest perfil.

En el cas que l’Usuari es registri al Portal a través de la connexió social, EL TITULAR DEL PORTAL únicament accedirà a les dades personals de l’Usuari per als quals hagi prestat el seu consentiment durant la configuració de l’accés de la xarxa social de què es tracti . Qualsevol informació facilitada en connexió amb aquestes aplicacions socials podria ser accedida per membres de la corresponent xarxa social, aquestes interaccions es regiran per les polítiques de privacitat de les entitats prestadores dels serveis. EL TITULAR DEL PORTAL no disposa de cap control ni responsabilitat respecte d’aquestes entitats o de l’ús que facin de la informació de l’usuari.

Informació sobre el tractament de dades per enviar comunicacions des del TITULAR DEL PORTAL

Les dades utilitzades o facilitades en les comunicacions informatives i/o promocionals, són tractades per el TITULAR DEL PORTAL per finalitats consistents en l’enviament electrònic d’informació i comunicacions sobre serveis, activitats, publicacions i esdeveniments i professionals del TITULAR DEL PORTAL o del seguiment i optimització de les campanyes de màrqueting realitzades mitjançant tecnologies a l’efecte i l’elaboració de perfils amb finalitats comercials.

El consentiment per a l’enviament d’aquestes comunicacions podrà ser revocat en tot moment en cada una de les comunicacions rebudes mitjançant el mecanisme habilitat per a tal efecte.

El criteri de conservació de les dades, tindrà base en la manifestació contraria al tractament per la seva part. En tot cas, podrà exercir els drets d’accés, rectificació, limitació, supressió, portabilitat i oposició, dirigint la seva petició a l’adreça postal o bé a través de correu electrònic, tal i com s’indica més amunt.

Quina és la legitimització pel tractament de les dades personals de l’Usuari?

La base legal pel tractament de les dades és la legitimització per constiment de l’Usuari o perquè el tractament de les seves dades sigui necessària per a la gestió i manteniment d’un contracte subscrit amb vostè; igualment, el tractament de les seves dades, pot ser necessari per complir amb les nostres obligacions legals i finalment, podem emprar les seves dades per aconseguir un interès legítim, com poder contactar amb l’usuari i oferir-li productes i serveis que puguin ser del seu interès.

Durant quant temps conservarem les dades personals de l’Usuari?

Amb caràcter general, les dades personals proporcionades es conservaran durant el temps necessari per atendre la sol·licitud de l’Usuari o mentre no es sol·liciti la seva supressió per part de l’Usuari, sense perjudici dels terminis de 5 o 10 anys de prescripció de les accions de responsabilitat derivades d’una relació contractual, establerts en l’article 1964 del Codi Civil i 121-20 Codi Civil de Catalunya, respectivament, segons sigui l’aplicació un o l’altre. En el cas concret de currículum, les dades seran conservades durant el termini necessari per realitzar el procés de selecció de personal, excepte indicació del contrari per part de l’interessat.

A quins destinataris es comunicaran les dades personals de l’Usuari

EL TITULAR DEL PORTAL es recolza en diversos proveïdors de serveis per poder oferir els productes i serveis citats, com serveis informàtics i d’emmagatzematge. És per això que procedirem a comunicar les seves dades quan sigui necessari per complir amb les finalitats esmentades en la present Política de Protecció de Dades.De la mateixa manera, les dades podran ser cedides a administracions i organismes públics per al compliment d’obligacions directament exigibles a EL TITULAR DEL PORTAL.

Quins són els drets de l’Usuari quan ens facilita les seves dades personals?

L’Usuari té dret a obtenir confirmació sobre si EL TITULAR DEL PORTAL tracta dades personals que li concerneixen, així com a accedir a les seves dades personals, sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, en el seu cas, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per les finalitats que varen ser recollides.

En determinades circumstàncies, l’Usuari podrà sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en tal cas únicament es conservaran per l’exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, l’Usuari podrà oposar-se al tractament de les seves dades. EL TITULAR DEL PORTAL cessarà en el tractament de les dades, exceptuant per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

L’Usuari podrà plantejar les qüestions que consideri en relació a la present Política així com exercir els seus drets en els termes legalment previstos tot dirigint una comunicació mitjançant correu postal o electrònic a EL TITULAR DEL PORTAL, a l’adreça postal indicada més amunt o bé a través de correu electrònic també esmentat amb anterioritat, amb indicació de la sol·licitud corresponent i acompanyada d’una còpia del DNI o del document acreditatiu de la identitat.

Igualment, l’interessat disposarà del dret a revocar el consentiment prestat en qualsevol moment i podrà dirigir-se a la Agencia Española de Protección de Datos per presentar la reclamació que consideri oportuna.

CONDICIONS D´US

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL I ÚS DELS CONTINGUTS:

Els textos, imatges, so, vídeos, dissenys interactius de pantalla, dissenys gràfics, informacions generals o especialitzades i la resta de continguts d’aquesta Web són propietat d’EL TITULAR DEL PORTAL o de tercers que han llicenciat a EL TITULAR DEL PORTAL per el seu ús.

Tots els logos, marques i dissenys industrials que apareixen en aquesta Web forman part dels drets de propietat industrial d’EL TITULAR DEL PORTAL quedant prohibida qualsevol modalitat de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació sense l’expressa autorització d’EL TITULAR DEL PORTAL.
Es prohibeix la divulgació, utilització, transmissió, distribució, reproducció i transformació, total o parcial, en qualsevol suport o mitjà, dels continguts d’aquesta Web sense el previ avís i exprés consentiment d’EL TITULAR DEL PORTAL, a excepció que s’indiqui el contrari o el seu ús sigui a títol personal i no vulneri els drets reconeguts a EL TITULAR DEL PORTAL, i no suposi la concessió de cap llicència a l’usuari. Queda totalment prohibida la seva utilització per a finalitats comercials, promocionals o contraries a la llei, la moral o l’ordre públic, que pogués lesionar els interessos o perjudicar la imatge del Titular o de tercers legítims, així com la seva distribució, modificació, alteració o descompilació.

No es permet la modificació dels originals d’aquesta Web en qualsevol de les seves formes o maneres, o la reproducció, exhibició pública, presentació o distribució o qualsevol altra utilització dels mateixos per alguna finalitat comercial o pública, a menys que EL TITULAR DEL PORTAL així li autoritzi prèvia i expressament per escrit per a determinats materials. Als efectes d’aquestes Condicions, està prohibit qualsevol ús d’aquests materials en qualsevol altre Web Site o en un entorn informàtic en xara, qualsevulla que sigui la finalitat L’autorització concedida per emprar aquesta Web s’entendrà automàticament acabada en cas d’infringir qualsevol d’aquestes Condicions, estant obligat a destruir immediatament qualsevol informació obtinguda o impresa al Web.

EXCLUSIÓ DE RESPONSABILITATS:

EL TITULAR DEL PORTAL no garanteix que la informació d’aquest lloc Web sigui correcta, estigui actualitzada ni sigui complerta, i aquest lloc Web pot contenir imprecisions tècniques o errors tipogràfics.
EL TITULAR DEL PORTAL no assumeix cap responsabilitat (i rebutja expressament qualsevol responsabilitat) sobre l’actualització d’aquest lloc Web per mantenir la informació actualitzada ni garanteix que la informació pública sigui precisa ni complerta. Per tant, l’Usuari ha de confirmar que la informació publicada sigui precisa i complerta abans de prendre cap decisió relacionada amb qualsevol dels serveis, producte o tema descrits en aquest lloc Web.
EL TITULAR DEL PORTAL tampoc assumeix responsabilitats per danys i perjudicis que l’Usuari pugui patir per la falta de disponibilitat o de funcionament del lloc Web i/o de tots o alguns dels seus elements. Informacions, serveis, continguts, etc. o per la falta de veracitat o exactitud de qualsevol d’ells així com pels danys i perjudicis que l’Usuari pugui patir a través d’espais accessibles d’Internet, com pàgines web, etc… mitjançant hipervincles o links establerts en el lloc Web.

  NOM D’USUARI I CLAUS D’ACCÉS:

  En el cas que alguna pàgina d’aquest lloc Web requerís l’ús de claus d’accés, vostè serà responsable de protegir-les davant usos i revelacions no autoritzades. Qualsevol ús d’aquet lloc Web emprant el seu nom i clau d’accés serà responsabilitat seva. Informi immediatament a EL TITULAR DEL PORTAL en cas que adverteixi algun ús o revelació no autoritzada de la seva clau d’accés. L’usuari només podrà triar com a paraula clau, nombres (números) o conjunts de lletres i nombres que no siguin contraris a la llei, la moral, les bones costums generalment acceptades o l’ordre públic. Queda prohibida la utilització de claus que, de qualsevol manera, suposin una violació del dret de propietat industrial i intel·lectual, o que coincideixin o s’assemblin a denominacions socials o eslògans publicitaris, quan li manqui de just títol per fer-ho. Els danys i perjudicis que pateixi el propi usuari, o generi a tercers, com a conseqüència d’emprar claus i contrasenyes d’accés que vulnerin el que aquí es disposa seran de la única i exclusiva responsabilitat de l’usuari.

  CONNEXIONS A ALTRES LLOCS WEB:

  Les connexions d’aquest lloc Web a webs de tercers s’han establert únicament com una utilitat per a l’Usuari. En cas d’emprar aquestes connexions, s’abandonarà aquest Web. EL TITULAR DEL PORTAL no ha revisat tots els webs de tercers, i no controla ni és responsable dels mateixos o del seu contingut. En conseqüència, EL TITULAR DEL PORTAL, no dona suport ni fa declaració de cap tipus respecte aquetes Webs o qualsevol informació, software o altres productes o materials que s’hi trobin, o qualsevol resultat que pugui assolir-se mitjançant la seva utilització. L’Usuari serà l’únic responsable en cas de decidir accedir a qualsevol dels llocs Web de tercers connectats a aquest lloc Web.

  MODIFICACIONS I ACTUALIZACIONS:

  EL TITULAR DEL PORTAL es reserva el dret d’efectuar sense previ avís, les modificacions que consideri oportunes a la seva pàgina web, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es presten a través de la pàgina com la forma en la que aquests apareguin presentats o localitzats en el seu lloc Web.

  TRADUCCIONS:

  El text d’aquest lloc Web pot estar disponible en idiomes que no siguin el castellà. El text pot haver estat traduït per una persona o per un software informàtic, sense intervenció ni revisió humana. Aquestes traduccions es proporcionaran per la seva comoditat y EL TITULAR DEL PORTAL no garanteix que la traducció sigui precisa o complerta, tant si és una traducció automàtica com si l’ha duta a terme una persona.

  LLEI APLICABLE I FÒRUM:

  EL TITULAR DEL PORTAL perseguirà l’incompliment de les anteriors condicions d’Ús com qualsevol utilització indeguda del seu lloc Web exercint totes les accions civils i penals que li puguin correspondre en dret.
  Per dirimir les possibles qüestions sobre l’ús d’aquest lloc Web o els seus continguts es regiran i s’interpretaran conforme a les presents Condicions d’Ús, l’Avís Legal i la legislació espanyola, sotmetent-se les parts, tret que una llei no ho permeti, a la Jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de Barcelona, amb renúncia de forma expressa a qualsevol altre fòrum que pogués correspondre‘ls en virtut del seu domicili.

  POLÍTICA DE COOKIES

  DEFINICIÓ I FUNCIÓ DE LES COOKIES

  Què són les cookies? Una cookie és un arxiu que es descarrega en el seu ordinador en accedir a determinades pàgines web. Les coocies permeten a una pàgina web, entre altres coses, emmagatzemar i recuperar informació sobre els hàbits de navegació d’un usuari o del seu equip i, depenent de la informació que continguin i de la forma en què utilitzi el seu equip, es poden utilitzar per reconèixer a l’usuari.
  La informació recaptada a través de les cookies pot incloure la data i hora de visites al lloc Web, les pàgines visionades, el temps que ha estat en el nostre lloc Web i els llocs visitats just abans i després del mateix.
  En navegar i continuar en el nostre lloc Web estarà consentint l’ús de les cookies abans enunciades, pels terminis assenyalats i en les condicions contingudes en la present Política de cookies.

  QUINS TIPUS DE COOKIES UTILITZA AQUESTA PÀGINA WEB?

  Cookies tècniques: són un tipus de cookies dissenyades per recaptar i emmagatzemar dades mentre l’usuari accedeix a la web per exemple sense caràcter exhaustiu per a la selecció de l’idioma o de sessió.
  Cookies d’anàlisi: són aquelles que ja sigui perquè són tractades per nosaltres o per tercers, ens permeten quantificar el nombre d’usuaris i així realitzar el mesurament i anàlisi estadística de la utilització que fan els usuaris del servei ofert. Per a això s’analitza la seva navegació a la nostra pàgina web amb la finalitat de millorar l’oferta de productes o serveis que li oferim.

  FORMA DE DESACTIVAR O ELIMINAR LES COOKIES.

  Vostè pot permetre, bloquejar o eliminar les cookies instal·lades en el seu equip mitjançant la configuració de les opcions del navegador instal·lat en el seu ordinador.En cas que no accepti les cookies és possible que la pàgina web no funcioni correctament.
  Si volgués retirar en qualsevol moment el seu consentiment relacionat amb la present Política de Cookies, haurà d’eliminar les cookies emmagatzemades en el seu equip (ordinador o dispositiu mòbil) a través dels ajustos i configuracions del seu navegador d’Internet.
  Tret que hagi ajustat la configuració del seu navegador, el nostre sistema crearà cookies quan visiti el nostre lloc Web.

  INFORMACIÓ SOBRE LA IDENTIFICACIÓ DE QUI UTILITZA LES COOKIES

  La informació obtinguda per les cookies és tractada només pel titular de la web que ha contractat la prestació del servei amb Google Analytics. Al seu web podrà accedir a les seves condicions legals.

  FULL QUEIXES, RECLAMACIONS I SUGGERIMENTS

  Si vosté vol fer una Queixa, una Reclamació o un Suggeriment, faci clic aquí i descarregui el nostre full de Reclamacions. Pot fer-nos arribar el document degudament omplert pels mitjans de contacte habituals.