Asil Hospital La Garriga  |  Serveis

Som Transparents

La Fundació Asil Hospital , al servei de la persones grans, com a institució molt arrelada al seu entorn més immediat i amb una consolidada estructura de personal i financera està compromesa amb la gestió ètica i socialment responsable, per aquest motiu com a institució sempre està amatent a mostrar-se de manera transparent davant del seu entorn i societat en general.

Per aquest motiu i per donar compliment a la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de Transparència, accés a la informació pública i bon govern i a la Llei 21/2014, del 29 de desembre, del Protectorat de les fundacions i de verificació de l’activitat de les associacions declarades d’utilitat pública fem públic a la nostra web de la següent informació:

Informació institucional i organitzativa

Missió de la fundació

La Fundació Asil Hospital és una entitat social sense ànim de lucre que té com a objecte l’atenció a les persones grans amb la finalitat de potenciar la seva qualitat de vida i vetllar perquè els seus drets com a persones siguin respectats.Es treballa per al manteniment de les capacitats tant físiques com psíquiques dels residents mitjançant programes d’estimulació física i cognitiva adients als dèficits que cadascun presenta.

Visió

La Fundació Asil Hospital és una institució de referència en l’àmbit de l’atenció a les persones grans , molt arrelada al seu entorn més immediat i amb una consolidada estructura de personal i financera.

La Fundació Asil Hospital es caracteritza per:

  • Disposar d’una estructura sòlida gestionada per un patronat compromès i competent.
  • Disposar d’un equip de professionals amb una àmplia formació i experiència .
  • Disposar d’un programa de formació contínua que permeti mantenir i millorar la qualitat de l’atenció.
  • Disposar d’un patrimoni que garanteixi els objectius dels seus fundadors.

Valors

La Fundació Asil Hospital assumeix uns valors propis que es troben presents en totes aquelles actuacions passades, presents i futures de la institució. La Fundació és un conjunt ordenat de principis ètics al servei de les persones grans.

La Fundació Asil Hospital assumeix íntegrament el compromís:

  • Amb el benestar de les persones residents
  • Amb la qualitat dels serveis que presta.
  • Amb l’adequada atenció a les persones per part dels professionals que treballen.

Model de Qualitat

Ja disposem de la norma i certificat ISO 9001:2015 de Qualitat.

El model de qualitat implantat a La Fundació Asil Hospital té com a objectius millorar l’atenció que s’ofereix a les persones que atenem, així com a la resta de clients que contracten els nostres serveis. La Política de gestió del sistema és, doncs, apropiada a la magnitud dels serveis i processos de La Fundació Asil Hospital, i inclou a més un compromís de millora contínua i uns principis bàsics d’actuació que ens permet oferir la millor atenció des dels nostres serveis.

Declaració Política de Qualitat:

Aquest sistema de gestió́ ens ajuda a millorar en tots els processos que duem a terme en el dia a dia, per aconseguir una major satisfacció́, no solament de les persones ateses i les seves famílies, si no de totes les persones que formem part de l’Asil-Hospital La Garriga. Per aquest motiu, és important que tinguem present en el nostre treball diari la política de qualitat del Centre.

Els actius més valuosos del Centre són les persones ateses i totes les persones internes i externes a l’Asil que col·laboren per a la millor prestació́ del serveis. Per això̀ el primer principi de la Qualitat per al Centre, és el de conèixer les expectatives i necessitats d’aquestes parts interessades, mitjançant l’escolta activa i, a partir d’aquest coneixement, desenvolupar els plans i accions que permetin satisfer- les de manera eficient i eficaç̧.

D’altre banda, la política de qualitat es concreta en 2 principis bàsics que han d’estar presents en tot moment:

1) Millorar la qualitat significa mesurar, analitzar i millorar contínuament els resultats que s’esperen dels serveis realitzats:

            1. Millora de l’eficiència i efectivitat de les prestacions i procediments

            2. Millora de la continuïtat en l’atenció i coordinació

            3. Millora de l’adequació en l’ús de les prestacions

            4. Millora de la seguretat de les persones ateses, famílies i treballadors/es

            5. Millora de l’accessibilitat a les prestacions

            6. Millora del tracte i de les condicions assistencials

            7. Millora de la informació

            8. Millora de la satisfacció de les persones ateses i societat

2) Millorar la qualitat significa incorporar una cultura de “gestió́ de qualitat” en l’organització́ mitjançant el desplegament d’un sistema o model ampli, reconegut i de gestió́ concreta: El més important d’aquest objectiu és garantir que l’esperit i els mètodes de millora de la qualitat es despleguin coordinadament en totes les àrees clau de l’organització́.

La col·laboració́ i implicació́ en la millora continua de la qualitat del servei a l’Asil Hospital La Garriga és cosa de tots. Gràcies per ser-ne partícip i fer-ho possible.

Principal Normativa que aplica l’entitat:

Relacions amb la nostra Missió:

– Llei 39/2006 de promoció de l’autonomia personal i protecció a persones en situació de dependència. (Llei de Dependència – LAPAD)
– Informació del Sistema per a l’Autonomia i Atenció a la Dependència (modifica l’ORDRE TAS / 1459/2007)
– Reial Decret 1050/2013, de 27 de desembre, pel qual es regula el nivell mínim de protecció establert a la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de Promoció de l’Autonomia Personal i Atenció a les persones en situació de dependència .

Com a prestadora de serveis de la cartera de serveis socials:
-Llei 12/2007, de 11 d’octubre, de Serveis Socials Decret 284/1996, de 23 de juliol, de regulació del sistema català de serveis socials
-Decret 176/2000, de 15 de maig, de modificació del Decret 284/1996, de 23 de juliol, de regulació del Sistema Català de Serveis Socials
-Decret 135/1995, de 24 de març, de desplegament de la Llei 20/1991, de 25 de novembre, de promoció de l’accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques
-Ordre BSF / 130/2014, de 22 d’abril, per la qual s’estableixen els criteris per determinar la capacitat econòmica de les persones beneficiàries de les prestacions de servei no gratuïtes i de les prestacions econòmiques destinades a l’atenció a la situació de dependència que estableix la Cartera de serveis socials, i la participació en el finançament de les prestacions de servei no gratuïtes.

D’aplicació al centre:
– Barem de Valoració de la Dependència Reial Decret 174/2011 (deroga el barem de 2007)
– Reial Decret 1224/2009, de 17 de juliol, de reconeixement de les competències professionals adquirides per experiència laboral.
– Resolució de 29 de juny de 2010, de la Secretaria General de Política Social i Consum, per la qual es publica l’Acord del Consell Territorial del Sistema per a l’Autonomia i Atenció a la Dependència sobre modificació del barem de valoració de la situació de dependència estableix el Reial Decret 504/2007, de 20 d’abril
– Normes UNE sobre gestió de serveis en les residències de gent gran.
– Reial Decret 496/2003 que estableix el títol de Tècnic en Atenció Sociosanitària
– Normativa bàsica de prevenció d’incendis NBE-CPI 96 (pdf 515 KB)
– Normativa estatal sobre cuines i preparació d’aliments R.D. 3484/2000
– Autonomia del pacient i informació i documentació clínica (Llei 41/2002)
– Llibre Blanc de la Dependència a Espanya

Convenis amb Administracions Públiques

-Disposem de 94 places col·laboradores amb el departament d’acció social de la Generalitat de Catalunya. Són plahttps://www.asilhospitallg.com/wp-content/uploads/2023/11/2021.pdfces públiques.

Protocol possibles situacions assetjament sexual

-En els enllaços trobareu els dos documents (versió en català i versió en castellà), relatiu al nostre protocol per a la prevenció, la detecció, l’actuació i la resolució de situacions d’assetjament sexual, per raó del sexe, de l’orientació sexual i/o de la identitat sexual

> Protocol en català

> Protocol en castellà

Subvencions i Ajudes

Actualment estem rebent ajudes de les següents entitats:

Departament Drets Socials de la Generalitat de Catalunya

– Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya

– Fundació Roviralta

– Fundació Punter

– Obra Social de la Caixa

Canal de denúncies

> Protocol canal de denúncies

Documents

> Comptes anuals 2018

> Comptes anuals 2019

> Comptes anuals 2020

> Comptes anuals 2021

> Comptes anuals 2022

> Memòria 2018 Fundació Asil Hospital

> Memòria 2019 Fundació Asil Hospital

> Memòria 2020 Fundació Asil Hospital

> Memòria 2021 Fundació Asil Hospital

> Memòria 2022 Fundació Asil Hospital

> Memòria 2023 Fundació Asil Hospital